miércoles, 16 de julio de 2014

Estos dies he passat per la biblioteca de Valéncia i de la mateixa manera que´m va passar en la fira del llibre antic que fan en la Gran Via Marqués de Túria del Cap i Casal, he pogut vore com molts d'ells que estan en l'apartat de Valencià estan totalment catalanisats i atres que fica lliteratura catalana són una usurpació d'escritors Valencians antics com Ausias March, Roiç de Corella, Sor Isabel de Villena, San Vicent Ferrer, Joanot Martorell, Antoni Canals etc, per este motiu he volgut fer una recopilació d'atres ya fetes abans en atres llocs, dels escritors dels sigles XIX i XX per ser estos manco coneguts degut a la manca d'informació rebuda en el propis coleges i universitats Valencianes alienades per ents alluntats dels interessos valencians.

També he afegit alguns intelectuals i pensadors del moment per a que la gent mes desinformada puga conéixer millor el problema que patim els valencians.

SIGLE XIX 

* Manuel Joaquin Sanelo: Va escriure gran material d'ensenyança del Valencià i dos diccionaris, u llemosí i Valencia antic-castella, i atre Valencia-Castella. 

* Manuel Civera: Escritor d'innumerables composicions chistoses de tipo coloqui, utilisant els seudòmins de "Semolero" o "Fidehuero". 

* Vicente Clerigues: Popular poeta valencià que firmaba les seues obres en el seudònim de "El Bolinio" 

* Justo Pastor Fuster: Poeta valencià coetáneu de Sanelo. 

* Vicente Salva: Famos bibliòfil, i autèntic iniciador de la Renaixença valenciana en un poema, que va ser per al seu temps futurista, "Lo somni". 

* Jose Maria Bonilla: Fundaor del diari "El Mole", escrit en valencià i rebut en gran aceptació popular, encara que perseguit políticament. 

* Luis Lamarca: Oficial de la Diputació, colaborador en els diaris El Turia i La Verdad, i publicà un Diccionari valencià-castellà en 1839. 

* Jose Escrig: Advocat d'idees lliberals que treballa dèu anys en el seu Diccionari valencià-castellà (1851), el qual ha tingut gran influència en nostra lexicografia. 

* Tomas Font i Piris: Erudit sacerdot de Cullera que treballà en atre Dicionari de valencià-castellà en Escrig, no publicat, manuscrit propietat hui de José Grau. 

* Miguel Rosanes: Autor de una Miscelànea o vocabulari valencià-castellà. 

* Jose Maria Cabrera: Publica en 1868 una Colecció de diferencies entre el val. I el cast. 

* Pascual Perez: Colaborador de El Mole, El Tabalet y La Dolsayna, poeta mordàs i sério, segons el moment i el destí del poema, fora un banquer o la Verge dels Desamparats. 

* Tomas Villarroya: Cursa la carrera de Lleis. Va escriure en el Liceu Valencià. 

* Vicente Boix: Contribuí a la Renaixença en una ampla llabor historiogràfica i sobre tot en noveles històriques escrites en castellà, destacant "El Encubierto de Valencia"(1859). 

* Josep Bernat i Baldoví: El més célebre dels escritors satírics valencians huitcentistes, a qui cridaven els seus coetàneus "Quevedo valencià". Cursà Lleis, i fon juge de Catarroja, i Alcalde de Sueca, la seua ciutat natal. Pocs igualaren el seu humor en els sainets que escrivia i ademés, la seua ploma tenia dots per al periodisme. 

* Jose Nebot i Perez: Teòric de la lliteratura dirigida al consum popular, publica apunts per a una gramàtica valenciana popular, alluntant-se de vulgarismes, castellanismes, etc. 

* Salvador Estelles: Litògraf lliberal, publica jocoses composicions en diferents diaris. 

* Vicente Angles Lliberio: Escritor festiu i brillant de coloquis i romanços graciosos. 

* Melchor Vilaplana: Conegut per "Lo tio Meljor", naixcut en Benimarfull. Va escriure innumerables composicions publicades en El Fénix. 

* Jose de Orga: Impresor, discípul del famós Bordazar, va tindre la primera litografia de Valencià. Va escriure en El Fénix, Revista Edetana i en El Mercantil. 

* Teodoro Llorente: Afiançador de la Renaixença valenciana. Publica en el diari polític El Conciliador, uns versos en valencià, les seues composicions son numeroses. 

* Vicente Wenceslao Querol: Va escriure, com el seu companyò de estudis T. Llorente, versos en valencià i colaborà en revistes com El Micalet, Las bellas Artes, Las provincias, etc. 

* Constanti Llombart: Seudònim lliterari que feu famós a Carmelo Navarro. Comença editant un Calendari del any 1874, en acabant reedità, el Diccionari valenciano-castellà de Escrig, ampliánt-lo, i els Clàssics Valencians. Pero la seua realisació més important fon la fundació en l'any 1878, de "Lo Rat Penat, Societat d'amadors de les Glòries valencianes", asociació que hui en día lidera la defensa de la cultura i llengua valencianes. La seua producció en llengua valenciana fon inagotable i imprescindible. 

* Cristobal Pascual i Genís: Colaborà asiduament en els diaris científics i lliteraris valencians: La Esmeralda, El Valenciano, El Eco Literario, El Fénix, El Libre Comercio,etc. 

* Benito Altet Ruate: Innumerables les poesies valencianes escrites per este poeta 

* Ramon Lladro i Malli: Autor dramàtic molt fecunt que seguí els pasos còmics de Bernat i Baldoví en obres en valencià. 

* Jacinto Labaila: Fundà un elegant semanari per a dones cridat Silvina. Va traduir al valencià "Canto a Teresa" d'Espronceda. 

* Rafael Maria Liern: També autor dramàtic que seguí els pasos còmics de Bernat y Baldoví. 

* Rafael Ferrer Bigne: Mereix recort el seu Estudi històric-crític sobre els poetes valencians dels sigles XIII, XIV i XV. 

* Felix Pizcueta: Autor premiat en diversos Jocs Florals, va compondre un auto sacramental,i va intervindre en vàries sessions apologétiques de Lo Rat Penat. 

* Antonio Maria Ballester: encara que fon un escritor principalment en castellà, també va escriure en valencià, "El tio Sech y el so Saluistiano", "Tres al sach", etc. 

* Eduardo Escalante: En la seua època, fon el més important escritor teatral, aplaudit i respetat entre els més moderns autors dramàtics. La seua producció en valencià fon immensa, "La casa de meca","Un grapaet y prou","La proceso per ma casa","L'Aguelo", etc. 

* Joaquin Balader: Celebrat autor de "Al sa i al pla", comèdia bilingüe estrenada en el Principal de Valéncia el 14-4-1862, ademés de moltes més obres en valencià. 

* Luis Tramoyeres: Publicà alguns estudis sobre el valencià en 1875 i 1879. 

* Victor Iranzo Simon: Naixcut en Teruel, vingué pronte a Valéncia. Colaborà en varios diaris i va obtindre premis en els Jocs Florals de diferents anys 

* Luis Cebrian i Mezquita: Sent estudiant de medicina presentà una revista política en valencià, "Un porche de velluters", colaborà en Llombart i va escriure varies obres. 

* Juan Bautista Granell: Naixqué en Sueca. Va escriure comedies bilingües des de molt jove. 

* Jose Maria Puig Torralba: Poeta i escritor molt galardonat en Jocs Florals, deu ser recordat pels seus estudis gramaticals i llingüístics sobre el valencià. 

* Jose Fita Palanca: Colaborador de El Mercantil, El Comercio, El Diario de Valencia, etc. 

* Joaquin Marti Gadea: En 1891, el Novisim Diccionarí general valencià-castellà va eixir de l'imprenta, obra de pretensió enciclopèdica. Excelent folklorista i bon coneixedor del valencià. Entre atres publicacions, resaltem "Tipos i modismes de la terra del Chè". 

* Vicente Blasco Ibañez: Encara que este autor universal va escriure casi tota l'obra en castellà, mai olvidà la seua llengua vernàcula, obtenint un accésit en els Jocs Florals de 1883 en la composició "Lo darrer esforç", al igual que sempre paseja la seua valenciania per tot lo mon, fins son ataüd fon cobert per la Real Senyera valenciana que l'acompanyà durant tot el seu exili francés. 

* Atres escritors en llengua valenciana del XIX: La llista es faria inacabable en este sigle XIX, pero citarem a Francisco de Paula Arnal, Francisco Barber Bas, Jose de Deu, Francisco Maria Tubino, Leandro Torrome, Juan Bautista Burguet, Ascensio Mora, Maria Orbera Carrion, Blas Bellver Tomas, Manuela A. Rausell, Jose Sanmartin Aguirre, Antonio Roig Civera, Jose Ovara Piquer, Luisa Duran de Leon, Manuel Millas Casanoves, Jacobo Sales Reig, Juan B. Pastor Aicart, Magdalena Garcia Bravo, Juan Rodriguez Guzman, Jose Bodria Roig, Juan Colom Sales, Francisco Bellido Campos, Jose Fambuena Ramirez, Jose Vives Ciscar, Francisco Fayos Antony, Leandro Torrome Ros, Jose Barreda Pascual, Vicente Peydro Diez, Francisco Huertas Rosell, Vicente Guillot Almonacid, Jose Manuel Blat, Manuel Torres Orive, Rafael Bolumar Font, Vicente Alapont, Andrian Carbonell, Jose Garcia Capilla, Jose Merelo Casademunt, Joaquin Parrenyo, Cayetano Treserra, etc, etc, etc. 

SIGLE XX 

Entre els numerosíssims escritors i articulistes d'este sigle citarem a: Rafael Gayano Lluch, Lluis Bernat i Ferrer, Morales Sanmartin, Bonet Alcantarilla, Vicente Blasco Ibañez, Iranzo i Simon, Cebrian Mezquita, Puig i Torralva, Bernardo Ortin Benedito, Luis Revest, F. Carreras Candi, hermanos Marinez Ferrando, Eduardo Boix, Faustino Barbera, Navarro Cabanes, Esteve Victoria, Alberola Serra, Peris Fuentes, Almela i Vives, P.Lluis Fullana Mira, Miquel Adlert, Xavier Casp i Vercher, Davit Benavent Sendra, Enric Calvo Dolz, Miquel Garcia Noguerol ,Antoni Ruiz Negre, Mª Carmen Fuster i Orti, Ampar Navarro i Cuesta, Rafel Melia i Castello, Ramon Garcia Melia, Josep Alcacer i Navarro, Joan-Rafel Ballester Anguis, Antoni Ponz Piquer, Santiago Ferrer i Baldovi, Joan Moraleda i Monzonis, J. Costa i Catala, J.V. Gomez Bayarri, L. Lanuza Ortunyo, J.Mª Guinot i Galan, J. Aparicio Perez, R. Ferrer Navarro, R. Marin Ibanyez, C. Flores Miquel, I. Roca Melia, L. Robles Carcedo, J.S. Lopez i Verdejo, F. de Borja Cremades, Mª D. Cabanes Pecourt, V. Castell Maiques, Andreu Tintorer i Peiro, Manuel Casanya Taroncher, Enric Cuenca, Oriol Mascarell, Aureli Lopez, M.A. Romero i Martinez , Barranqui, Voro Lopez, Carles Recio, Chimo Lanuza i Ortunyo, Valor Roma, Xavier Boronat, Francesc Martinez, Josep Lluis Garcia Ferrada, Jaume Sandoval, Sylvia Peris, Joan Garcia Sentandreu, Maria Dolors Garcia i Broch, Joan Batiste Sancho, Manolo Gimeno, Vicent Manuel Rozalen, Sony Grau Carbonell, Toni Fontelles, Vicente Simó Santonja, Ricardo Garcia Moya, Josep Albinyana Valles, Joan Costa, Anfos Ramon, Josep Climent, Nicolau Primitiu, Faustí Barberà, Julià San Valero, Juan Ferrando Badia, Manuel Broseta, Joan Gil i Barberà, Chimo Lanuza, Toni Fontelles, Vicente Ramos Perez, Ma Dolors Garcia Broch, Lleopolt Penyarroja, Vicent Giner Boira, Antonio Ubieto, Joan Ignaci Culla, Mª Teresa Puerto, Joan Pastor Fructuoso, Luis M. Alcón, Jose Boronat Gisbert, Eduart Primo i Yúfera, Federic Martínez Roda, Juan Lladró Dolz, José Manuel Ricart, Maximilià Thous Llorens, Josep M. Bayarri, Emili Beüt i Belenguer, Joan Benet i per últim i no per això manco important Oscar Rueda... ací també podríem dir un etc, etc, etc.


0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies per participar en ¡Ausaes!. També pots seguir-mos en Twitter: @ausaes1, i Facebook: http://www.facebook.com/ausaesmagazine.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!